توض
منو
25,000 تومان

بازی اصفهان گردی

دسته بندی : گردشگران

افزودن به سبد خرید

جزئیات محصول

  • مدت زمان بازي

    1 تا 2 ساعت

  • تعداد بازيکنان

    2 تا 4 نفر

  • سن بازيکنان

    8 سال به بالا

توضيح صفحه بازي:
چهار بناي اصلي در چهار گوشهي صفحهي بازي(منارجنبان، عاليقاپو، كليساي وانك و چهلستون) قرار دارد.
هشت بناي فرعي در صفحهي بازي (هشتبهشت، سيوسه پل، پل خواجو، كاخ آيينهخانه، كاخ نمكدان، مسجد شيخلطفالله، مناره مسجد علي، مقبره باباركنالدين) قرار دارد.

سؤالها :
پرسيدن سؤالها از كارتها طبق دستورالعمل زير:
- سؤالها از روي كارتهايي كه تصوير هر يک از آثار تاريخي پشت آن قرار دارد پرسيده ميشود؛
- بازيكن با جواب دادن به هر سؤال 30 پارسي (واحد پول) دريافت ميكند؛
- بازيکن در صورت جواب ندادن به هر سؤال، تا دور بعدي بازي بايد منتظر بماند؛
- سؤالها آنقدر تكرار ميشوند تا بازيكن به سؤال پاسخ دهد؛
- سؤالها را بازيكني ميپرسد كه نوبت تاس انداختن اوست؛
-  هر کارت دو سؤال  داردکه بازيکن بايد به يکي از دو  سؤال پاسخ دهد.

تخريب اماكن تاريخي:
 به معناي از دست دادن تمام سكهها است.

چاه:
با قرار گرفتن در اين خانه، مهره 5 خانه به عقب برميگردد.

الماس:
  با قرار گرفتن در اين خانه، بازيکن با بازديد از آثار تاريخي، 20  پارسي هديه دريافت ميكند.

ورود به اماكن تاريخي:
براي ورود به اماكن بايد رنگ تاس با رنگ علامت ورود هماهنگ باشد.
چيدمان شروع بازي
براي شروع  بازي پس از انتخاب مهرهها توسط بازيکنان  و انتخاب محل ورود، تاس انداخته و هر بازيكن كه رنگ تاسش با رنگ شروع خانه (خانهي اول) هماهنگ بود، با پرداخت 70 پارسي به ازاي هر مهره، وارد بازي ميشود. سپس دوباره تاس انداخته و بر اساس رنگ تاس و نزديكترين خانهي همرنگ در صفحهي بازي، مهرهي خود را حركت داده تا به بناي اصلي موردنظر برسد و به همين ترتيب بازي ادامه مييابد تا 4 مهرهي خود را به چهار بناي اصلي در 4 گوشه صفحه بازي برساند.
قانونهاي اصلي بازي
1. هر بازيكن داراي 4 مهره با رنگ مشخص ميباشد.
2. هر بازيكن بايد 4 مهره خود را به 4 بناي اصلي در صفحهي بازي برساند.
3. شروع بازي از مركز صفحهي بازي ميباشد.
4. هر بازيكن براي ورود مهرههاي خود، يك محل را انتخاب ميكند.
5. هر بازيكن تنها ميتواند از يك محل ورود، 4 مهره خود را به بناهاي اصلي برساند.
6. در ابتداي بازي به هر بازيكن 140 پارسي داده ميشود.
7. اولين شرط ورود مهره به صفحهي بازي، پرداخت 70 پارسي به صندوق براي هر مهره ميباشد.
8. دومين شرط ورود مهره، هماهنگي رنگ تاس با رنگ خانهي اول محل ورود مهره ميباشد كه بازيكن قبلا آن را انتخاب كرده است.
9. بازيكنان بر اساس رنگهاي تاس و صفحه، مهرهي خود را جابهجا ميكنند.
10. در صورت قرار گرفتن مهره، در هر يك از علامتهاي سؤال، تخريب اماكن، چاه يا الماس طبق دستورالعمل گفته شده بايد اجرا شود.
11.  اگر مهرهاي به مهرهي ديگر برخورد كرد، ميتواند مهرهي حريف را زده يا اينكه 50 پارسي حريف را بگيرد.
12. شرط ورود مهرهي جديد به بازي، پرداخت 70 پارسي به صندوق ميباشد.
13. بازيكني كه براي شروع بازي سكه ندارد، با خريد و فروش نوبت تاس خود به بازيكن يا بازيكنان ديگر ميتواند سكه دريافت كند و مهرهاش را وارد بازي كند. (براي هر دور تاس انداختن، 20 پارسي ميتواند دريافت كند.)
 
بايد و نبايدهاي بازي يا نكات بازي
1. توصيه ميشود هر بازيكن حداقل 70 پارسي ذخيره داشته باشد.
2. زماني که تعداد سكهها به ارزش 70  رسيد،  بازيكن ميتواند سكهها را به صندوق پس داده و مهره وارد كند.  در غير اين صورت اگر در گزينهي تخريب آثار قرار بگيرد، كل سكهها را از دست ميدهد.
پايان هر دور بازي
بازيكني كه يكي از مهرههاي خود را به بناهاي تاريخي رساند، براي ادامهي بازي بايد مهرههاي باقيمانده را وارد بازي كند.  براي ورود مهره به بازي بايد 70 ÷ارسي به صندوق پرداخت نموده و با انداختن تاس در صورتي که رنگ تاس و رنگ خانه اول همسان بود مهره خود را وارد کند.
درصورتي که پول کافي براي وارد کردن مهره به صفحه نداشت مي تواند از قانون خريد و فروش نوبت تاس استفاده نمايد.
 
برندهي بازي
بازيكني كه بتواند زودتر از ديگران، 4 مهرهي خود را به بناهاي اصلي برساند، برندهي بازي محسوب ميشود.  برندهي بازي ميتواند هدايتكنندهي بازي در دور بعدي نيز باشد.
روش ديگر بازي
در صورتي كه بازيكنان تمايل دارند بازي سختتري را تجربه كنند، ميتوانند علاوه بر موارد مذكور در قوانين، موارد زير را نيز به دستورالعمل بازي اضافه كنند:
1. هر بازيكن براي ورود مهرهي خود به اماكن تاريخي اصلي، بايد 40 پارسي پرداخت نمايد؛
2. برگشت از مسير رفته شده، امكانپذير نميباشد.
   
مار و پله
در پشت صفحهي اصلي، بازي مار و پله طراحي شده است. تفاوت مار و پلهي طراحي شده در به كار بردن مارهاي ايراني و به ويژه مارهاي موجود در استان اصفهان ميباشد. هدف از طراحي اين مجموعه آشنايي هر چه بيشتر كودكان و نوجوانان با انواع مارهاي ايراني است. شايان ذكر است در صفحهي مار و پله نام هريك از مارها درج گرديده و در اين بخش، مشخصات مارهاي مذکور آورده شده است.
طريقهي بازي مار و پله با ساير طرحهاي موجود تفاوت چنداني ندارد؛ اما صفحهي بازي در 110 خانه طراحي شده است.
 
 

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

طراحی شده توسط وب فارس