منو

ویژگی های معماری مقبره کوروش بزرگ

آرامگاه كوروش بزرگ
 

آرامگاه کوروش بزرگ در مجموعۀ باستانیِ پاسارگاد، در حدود 135 کیلوتری شمال شیراز قرار دارد. کوروش بزرگ، شاهنشاهی شکوهمندِ هخامنشیان را در 550 سال قبل از میلاد، بنیان نهاد و نخستین بیانیۀ حقوق بشر را كه مشتمل بر انساني‌ترين اصول مي‌باشد، را از خود به یادگار گذاشت. پارسیان، کوروش را پدر می‌خواندند و یونانیان او را همانند انسانی آرمانی می‌ستودند و یهودیان وی را چون مسیحِ خویش می‌شمردند.
در قرآن كريم سوره كهف آيه‌هاي 83 تا 99 به واژه ذوالقرنين اشاره شده و اتفاق مفسرين خصوصاً علامه طباطبايي بر اين است كه اين واژه در مورد كوروش بزرگ از شاهان هخامنشي مي‌باشد، كه قرآن او را فردي يكتاپرست، صالح، دادگر و انسان دوست و از بندگان شايسته و برگزيده خداوند مي‌داند.
از مهمترين دلايلي كه كوروش را مي‌توان ذوالقرنين ناميد يكي اين است كه همان طوري كه قرآن اشاره كرده دو شاخ بالاي سر او قرار دارد و ديگر اينكه كوروش به منطقه غرب(غروب آفتاب) و شرق (طلوع آفتاب) حمله مي‌كند و در همه جا، بناي كار او دادگري بوده است.
آرامگاه کوروش از قطعات سنگ آهک ماسهای ساخته شده است و قدمت آن به سدۀ ششم قبل از میلاد می‌رسد. ساختمان آرامگاه، دو قسمت اصلی دارد: کرسی بلندی متشکل از 6 ردیف سکوی پله‌مانند و اتاق تدفین با سقف شیب‌دار و دوپوش که بر روی کرسی قرار دارد. ارتفاع سکوی شش طبقه، حدود 39/5 متر و وسعت پایۀ آن، حدود 2/164 مترمربع است. درگاه ورودی اتاق، حدود 17/3 متر ارتفاع و 78 سانتی‌متر پهنا دارد. ارتفاع اتاق تدفین و سقف شیب‌دارش حدود 6/5 متر و وسعت پایۀ آن، حدود 24/34 مترمربع است. ضخامت دیوارهای اتاقِ تدفین، بیش از 5/1 متر و وسعت درون اتاق، حدود 05/10 مترمربع است. 

The Tomb of Cyrus the Great
 
 The Tomb of Cyrus the Great is in the ancient  complex of  Pasargadae,located in the north of Shiraz. Cyrus the Great has established the glorious Achaemenid  empire  in 550 B.C.. He  left  the first declaration of human rights based on humanist principles. The Persians use to call him 'their father', the Greeks praised him as the ideal, and the Jews thought of him as their Christ. In the holy Quran, sooreh Kahf verses 83 to 99, the word Zol-Gharnien has been mentioned and most interpreters, especially Allame Tabatabaii, concur that this word refers to Cyrus the Great, one of the Achaemenid kings. The holy Quran refers to him as a monotheistic, righteous, judicious and humanitarian person; and who is loved by God the merciful.One of the most important reason why Cyrus the great can be considered as Zol-Gharnien is that according to the holy Quran, he has 2 horns on his head; also, that Cyrus attacks the west (where the sun sets) and the east (where the sun rises), and everywhere he goes he bring justice to all of his subject. The Tomb of Cyrus the Great is made with lime sand stone, and dates from 600 B.C. The Tomb building has 2 main sections:  a high seat consisting of 6 rows of stair-like platforms, and a burial chamber with a sloping roof and 2 caps on the seats.
 


منبع: مرکز تحقیقات موسسه فرهنگ و تمدن پارس 
 

طراحی شده توسط وب فارس