منو

كاخ دروازه ملل تخت جمشيد

كاخ دروازه ملل
 
كاخ دروازه ملل از كاخ‌هاي تخت جمشيد بوده كه در كنار پلكان ورودي و در شمال شرقي اين ارگ پادشاهي قرار گرفته است.  
علت نامگذاری آن به دروازه ملل به این سبب است که نمایندگان ملل مختلف ابتدا از این دروازه وارد و سپس به کاخ‌های مختلف هدایت می‌شدند. به همین سبب شکل این دروازه می‌بایست طوری باشد که قدرت و شکوه هخامنشیان را به همه یادآوری کند.
این بنای زیبا به دستور خشایارشا ساخته شد و شامل یک سالن نسبتا بزرگ با سه در و چهار ستون است. دو ستون این بنا سالم مانده است و ستون سومي را با قسمت‌های شکسته ستون‌های دیگر بازسازی کرده‌اند که این ستون، کاملترین ستون تخت جمشید است. نمای داخلی سالن با کاشی‌های سبز، آبی و نارنجی پوشیده شده بود و نمونه‌ای از اين كاشی‌ها داخل انبار موزه تخت جمشید موجود است.
اين كاخ باعظمت شامل سه درگاه  شرقی ، غربی  و جنوبی مي‌باشد. درگاه غربی توسط دو گاو نر بالدار نگهبانی می‌شود. این نوع گاوهای بالدار از هنر آشوری برگرفته و با هنر هخامنشی تركيب شده است. این گاوها هر کدام چهار پا و ریشی بلند دارند كه آراسته شده به گل دوازده پر و غنچه‌ی نیلوفر آبی كه جلوی سینه آنها را پر کرده است.
درگاه شرقی كاخ نیز توسط دو موجود افسانه‌ای حمایت می‌شدند که ترکیبی از سر انسان، تنه گاو و  بال عقاب است. این کاخ نقش یک سالن انتظار را بازی می‌کرده و مراجعین از آنجا به قسمت‌های مختلف تخت جمشید می‌رفتند.
درگاه جنوبی رو به كاخ آپادانا و درگاه شرقی رو به کاخ صد ستون است. درون سالن ورودی اين دروازه، سنگ نبشته‌ای به سه زبان فارسی باستان، عیلامی و بابلی حک شده است. 


 

Gate of All Nations
 
The Gate of All Nations is a palace in the north-east of Persepolis. The function of the gate was to allow the entry of the representatives of different nations  and visitors.
This beautiful structure was built by Xerxes. The structure consisted of one large room whose roof was supported by four stone columns with bell-shaped bases. Parallel to the inner walls of this room ran a stone bench, interrupted at the doorways.
its walls were beautifully decorated with tiles and various forms of ornamentation
The entire monument was a giant construction with two large doors in the west and east. A third entrance was to the south.
The entrance of the Gate of All Nations was protected by bulls (front) and these mythological creatures, called lamassu's, bulls with the head of a bearded man. These bull-men originated in Assyria, but the Persians adopted them.
The doorway on the south, opening toward the Apadana, is the widest of the three. The ancient inscription in the gate, which is known as XPa. To the left and right of the Old Persian text are Babylonian and Elamite translations.
 
 
 
 منبع: مرکز تحقیقات موسسه فرهنگ و تمدن پارس
 
 
 

طراحی شده توسط وب فارس